Gundel Iskola Gundel Károly
Szakképző Iskola
Menü bezárása
Központi telefon:
Cím:
1097 Budapest, Ecseri út 7.
Ügyintézés
Várjuk személyesen vagy, ha teheti, intézze e-mailben az ügyeit! : H-K: 8.00 - 16.30 Sz-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 12.00

Adatvédelem - adatbiztonság

Adatvédelem - adatbiztonság
A Budapesti Komplex SZC valamint a BKSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája adatvédelemmel kapcsolatos szabályozása a lap alján letölthető szabályzatokban olvashatóak.

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató[1] törvényi előírás alapján történő adatkezelésről

 

 

A Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája tájékoztatja Önt, hogy gyermeke alábbi adatait a tanulói jogviszony létesítése és fenntartása, illetve a szakképesítés megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából kértük be, törvényi előírás, felhatalmazás (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 41. §; illetve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény) alapján.

 

Tanuló

 • neve

 • születési helye és ideje

 • állampolgársága

 • lakóhelyének, tartózkodási helyének címe

 • társadalombiztosítási azonosító jele

 • oktatási azonosító száma

 • a tanuló diákigazolványának sorszáma

 • a tankönyvellátással kapcsolatos adatok

 • kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok.

 • nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma

 • egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményekre vonatkozó adatok

 • az iskolai rendszerű szakképzésben munkaruha biztosításához szükséges adatok

 

 

Szülő, törvényes képviselő

 • neve

 • lakóhelye, tartózkodási helye

 • telefonszáma, e-mail címe

 

Az adatok bevezetésre kerülnek a beírási naplóba, elektronikus naplóba, törzskönyvbe; illetve a tanuló nyilvántartásra szolgáló központi elektronikus adatrendszerekbe (pl. KIR, INYR, NETFIT-rendszer) is felvezetésre kerülnek. Az adatok ezen rendszerekben történő továbbítása megfelelően biztosított. Az adatok a jogszabályi előírások szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

 

Tájékoztatjuk, hogy adataival kapcsolatban:

 • azok megváltozása, vagy esetleges véletlen elírása miatt Ön adathelyesbítés kéréssel fordulhat az iskolához, kérelmében feltüntetve a helyesbítéskérés okát, illetve megnevezve a helyes adatokat tartalmazó közokiratot (helyesbítéshez való jog);

 • jogosult arra, hogy az iskola szabályzataiban meghatározott módon személyes adatairól és azok kezeléséről tájékoztatást kapjon (hozzáférési jog);

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be.

 

 

 

 [1] Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai alapján.