Tájékoztató tanulóknak - 2013 szeptember

Tájékoztató tanulóknak - 2013 szeptember

Kedves Szakiskolás Tanulónk!

Új korszak kezdődik az életedben. Az iskolában töltött évek után szakiskolai tanulóként ez év szeptemberétől kikerülsz a gyakorlati munkahelyedre.

Az elkövetkezendő években, mind az iskolában, mind a gyakorlati munkahelyeden sok időt fogsz eltölteni. Az iskola rendjével már részben megismerkedtél, de a munkahelyeddel kapcsolatban sok olyan kérdés merülhet fel benned, melyek tisztázása érdekében szeretnénk részedre átadni mindazt a sok információt, mely remélhetőleg megkönnyíti a munkába állásodat és az ezt követő munkavégzést.

1. Tanulószerződés:

A tanulószerződés alapján a gyakorlati képzésedről a gazdálkodószervezet gondoskodik. Ennek keretében a munkahelyed gondoskodik a részedre előírt követelmény képzéséről, szakmai fejlődésedről, továbbá egészséged és testi épséged megóvásáról.

A gazdálkodó szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy a részedre egészségvédelmi szempontból, biztonságos munkahelyen, egységes szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.

 A Te kötelezettséged:

 • a gazdálkodó szervezet rendjét megtartod, a képzésedre vonatkozó utasításokat tudásod legjobbja szerint végrehajtod,
 • szakmai gyakorlati ismereteket a képességeidnek megfelelően elsajátítod,
 • biztonsági, balesetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartod,
 • tartózkodsz az olyan magatartástól, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági érdekei veszélyezteted,
 • érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezel, és ha valamelyik vizsgálat érvényessége lejár gondoskodsz mielőbbi hosszabbításáról,
 • mindig tiszta, hibátlan, vasalt, sérülés és szakadásmentes munkaruhába dolgozol, gondoskodsz ezek folyamatos és rendszeres tisztításáról.

 Tanulószerződés megszűnése:

A tanulószerződés megszűnik:

 • a szakmai vizsga sikeres letételével
 • szakképző iskolából való kizárással, illetőleg a tanulói jogviszonynak a közoktatási tv. szerinti megszűnésével, ha a tanuló az iskolai tanulmányait 30 napon belül más szakképző iskolában sem tudja folytatni.
 • gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével
 • a tanuló halálával
 • a gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételétől

 A tanulószerződést a tanuló és a gazdálkodó szervezet csak közös megegyezéssel módosíthatja. Ha a tanuló a tanulószerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi a gazdálkodó szervezet a tanulószerződést felmondhatja. A felmondást indokolnia kell! A tanulószerződés a felmondást követő 15. napon szűnik meg. A tanulószerződés megszűnéséről a tanuló köteles a szakképző iskolát azonnal értesíteni. A tanuló kérheti az iskolát, hogy segítsen neki másik munkahelyet találni, de ha a tanuló hibájából szünteti meg a munkahely a tanuló szerződését, úgy a tanulónak kell másik munkahelyet találni. Erre két hét áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a tanuló nem talál másik munkahelyet, és nem kezdi meg a gyakorlatát, a le nem dolgozott napokra az igazolatlan hiányzásra vonatkozó szabályokat, határidőket kell alkalmazni.     

 2. A tanuló gyakorlati foglalkoztatásának-munkavégzésének szabályai:

 • a tanulót a gyakorlati képzés szervezője a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti,
 • a gyakorlati képzés vezetője a tanuló részére folyamatos orvosi vizsgálatról gondoskodik,
 • fiatalkorú esetében (18 év alatt) a képzési időnapi hét óra, nagykorú esetében pedig nyolc óra. A fiatalkorú képzését hat óra és huszonkét óra között kell megoldani,
 • a tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra pihenőidőt kell biztosítani.

 

A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező!

A tanuló köteles mulasztását igazolni. Betegség esetén a munkakezdés előtt telefonon vagy egyéb más módon a munkahelyet értesítenie kell.

Ha a tanuló a gyakorlati képzéséről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (18 hét x 5 munkanap x 7 óra napi munkaidő= 630 óra, ill. 18 hét x 5 munkanap x 8 óra napi munkaidő= 720 óra) húsz százalékát (126 óra, ill. 144 óra) a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

 3. A tanulók pénzbeli juttatása:

A tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg. Ennek havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében a kötelező legkisebb munkabér legalább tizennyolc százaléka (2013 évben bruttó 17.640.- Ft). A pénzbeli juttatás összegéről az illetékes szakképző iskolát tájékoztatni kell.

A pénzbeli juttatás a tanulót a képzés teljes időtartamára - ideértve a tanulónak járó oktatási szünet időtartamát is - megilleti

 • a tanulónak a tanulmányokat befejező szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljára legalább tíz nap felkészülési idő illeti meg,
 • a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani

 

 4. A tanuló kártérítési felelőssége:

A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gazdálkodó szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.

A gazdálkodó szervezet, ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, köteles azt megtéríteni. A tanuló a gazdálkodó szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni. A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.

 

 5. Értékelőlap:

 

A tanuló munkáját a gyakorlati munkahely vezetője által megbízott személy minden hónapban értékeli. Az értékelés a tanuló felé szóban kell, hogy megtörténjen, az iskola felé a tanuló értékelését az értékelőlap kitöltésével kell igazolni. A kitöltött értékelőlapot (igazolt, igazolatlan hiányzás, értékelés, feladatok melyeket elvégzett) a tárgy hónapot követő hónap első napjáig a tanulónak át kell adni, melyet minden hónap első szakmai elméleti/gyakorlati órájára köteles az iskolába szaktanárának leadni. Ha a megadott határidőig a tanuló az értékelő lapot nem adja le, akkor az igazolatlan mulasztás szabályait kell alkalmazni, és annak következményeit viselni.

  Budapest. 2013. szeptember 1.                       

  

                  Kovács László

           szakmai igazgatóhelyettes     

Legfrissebb hírek

Események

Eseménynaptár

március 2019
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31