Tájékoztató tanulóknak - 2013 szeptember

Tájékoztató tanulóknak - 2013 szeptember

Kedves Szakiskolás Tanulónk!

Új korszak kezdődik az életedben. Az iskolában töltött évek után szakiskolai tanulóként ez év szeptemberétől kikerülsz a gyakorlati munkahelyedre.

Az elkövetkezendő években, mind az iskolában, mind a gyakorlati munkahelyeden sok időt fogsz eltölteni. Az iskola rendjével már részben megismerkedtél, de a munkahelyeddel kapcsolatban sok olyan kérdés merülhet fel benned, melyek tisztázása érdekében szeretnénk részedre átadni mindazt a sok információt, mely remélhetőleg megkönnyíti a munkába állásodat és az ezt követő munkavégzést.

1. Tanulószerződés:

A tanulószerződés alapján a gyakorlati képzésedről a gazdálkodószervezet gondoskodik. Ennek keretében a munkahelyed gondoskodik a részedre előírt követelmény képzéséről, szakmai fejlődésedről, továbbá egészséged és testi épséged megóvásáról.

A gazdálkodó szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy a részedre egészségvédelmi szempontból, biztonságos munkahelyen, egységes szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.

 A Te kötelezettséged:

 • a gazdálkodó szervezet rendjét megtartod, a képzésedre vonatkozó utasításokat tudásod legjobbja szerint végrehajtod,
 • szakmai gyakorlati ismereteket a képességeidnek megfelelően elsajátítod,
 • biztonsági, balesetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartod,
 • tartózkodsz az olyan magatartástól, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági érdekei veszélyezteted,
 • érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezel, és ha valamelyik vizsgálat érvényessége lejár gondoskodsz mielőbbi hosszabbításáról,
 • mindig tiszta, hibátlan, vasalt, sérülés és szakadásmentes munkaruhába dolgozol, gondoskodsz ezek folyamatos és rendszeres tisztításáról.

 Tanulószerződés megszűnése:

A tanulószerződés megszűnik:

 • a szakmai vizsga sikeres letételével
 • szakképző iskolából való kizárással, illetőleg a tanulói jogviszonynak a közoktatási tv. szerinti megszűnésével, ha a tanuló az iskolai tanulmányait 30 napon belül más szakképző iskolában sem tudja folytatni.
 • gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével
 • a tanuló halálával
 • a gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételétől

 A tanulószerződést a tanuló és a gazdálkodó szervezet csak közös megegyezéssel módosíthatja. Ha a tanuló a tanulószerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi a gazdálkodó szervezet a tanulószerződést felmondhatja. A felmondást indokolnia kell! A tanulószerződés a felmondást követő 15. napon szűnik meg. A tanulószerződés megszűnéséről a tanuló köteles a szakképző iskolát azonnal értesíteni. A tanuló kérheti az iskolát, hogy segítsen neki másik munkahelyet találni, de ha a tanuló hibájából szünteti meg a munkahely a tanuló szerződését, úgy a tanulónak kell másik munkahelyet találni. Erre két hét áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a tanuló nem talál másik munkahelyet, és nem kezdi meg a gyakorlatát, a le nem dolgozott napokra az igazolatlan hiányzásra vonatkozó szabályokat, határidőket kell alkalmazni.     

 2. A tanuló gyakorlati foglalkoztatásának-munkavégzésének szabályai:

 • a tanulót a gyakorlati képzés szervezője a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti,
 • a gyakorlati képzés vezetője a tanuló részére folyamatos orvosi vizsgálatról gondoskodik,
 • fiatalkorú esetében (18 év alatt) a képzési időnapi hét óra, nagykorú esetében pedig nyolc óra. A fiatalkorú képzését hat óra és huszonkét óra között kell megoldani,
 • a tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra pihenőidőt kell biztosítani.

 

A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező!

A tanuló köteles mulasztását igazolni. Betegség esetén a munkakezdés előtt telefonon vagy egyéb más módon a munkahelyet értesítenie kell.

Ha a tanuló a gyakorlati képzéséről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (18 hét x 5 munkanap x 7 óra napi munkaidő= 630 óra, ill. 18 hét x 5 munkanap x 8 óra napi munkaidő= 720 óra) húsz százalékát (126 óra, ill. 144 óra) a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

 3. A tanulók pénzbeli juttatása:

A tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg. Ennek havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében a kötelező legkisebb munkabér legalább tizennyolc százaléka (2013 évben bruttó 17.640.- Ft). A pénzbeli juttatás összegéről az illetékes szakképző iskolát tájékoztatni kell.

A pénzbeli juttatás a tanulót a képzés teljes időtartamára - ideértve a tanulónak járó oktatási szünet időtartamát is - megilleti

 • a tanulónak a tanulmányokat befejező szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljára legalább tíz nap felkészülési idő illeti meg,
 • a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani

 

 4. A tanuló kártérítési felelőssége:

A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gazdálkodó szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.

A gazdálkodó szervezet, ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, köteles azt megtéríteni. A tanuló a gazdálkodó szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni. A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.

 

 5. Értékelőlap:

 

A tanuló munkáját a gyakorlati munkahely vezetője által megbízott személy minden hónapban értékeli. Az értékelés a tanuló felé szóban kell, hogy megtörténjen, az iskola felé a tanuló értékelését az értékelőlap kitöltésével kell igazolni. A kitöltött értékelőlapot (igazolt, igazolatlan hiányzás, értékelés, feladatok melyeket elvégzett) a tárgy hónapot követő hónap első napjáig a tanulónak át kell adni, melyet minden hónap első szakmai elméleti/gyakorlati órájára köteles az iskolába szaktanárának leadni. Ha a megadott határidőig a tanuló az értékelő lapot nem adja le, akkor az igazolatlan mulasztás szabályait kell alkalmazni, és annak következményeit viselni.

  Budapest. 2013. szeptember 1.                       

  

                  Kovács László

           szakmai igazgatóhelyettes     

Legfrissebb hírek