Kiemelt feladatok a felnőttoktatásban és -képzésben

Kiemelt feladatok a felnőttoktatásban és -képzésben
felnőttképzés

A tudás alapú versenyképes gazdaság képzett, a társadalmi változásokhoz és a munkaerőpiac új kihívásaihoz alkalmazkodni képes munkaerőt igényel. A képzettségnek meghatározó szerepe van az esélyek kiegyenlítésében, a társadalmi felemelkedésben. A felnőttkori tanulás célja, hogy a felnőttek eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába, sikeresek legyenek életük során, életvitel minőségük javuljon. 

Felnőttképzés (andragógia) fogalma:

A felnőttek céltudatos és tervszerű fejlesztésére irányuló tevékenység, a felnőttképzés fogalma széles értelemben a nagykorúságot elért személyek képzését jelenti.

 Felnőttoktatás fogalma:

Iskolarendszerű, tanfolyami és iskolarendszeren kívüli formákban – egyrészt kötött, zárt, másrészt szabadabb, harmadrészt teljesen kötetlen formájú ismeretnyújtásként és elsajátításként valósul meg. A hangsúly a nagyobb önállósággal, több tapasztalattal, előzetes és kiegészítő ismerettel rendelkező felnőtt egyéni tanulására, elsajátítási folyamatára helyeződik, s a tanítási folyamat jelentős mozzanatát a tanulási folyamat közvetett irányítása, segítése képzi.

Kiemelt feladatok a felnőttoktatásban és képzésben

 • A felnőttképzés feladatai a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, 1069/2004. Kormányhatározat a felnőttképzés irányelveiről, valamint a felnttképzésről szóló 2005. évi CXXXIX: törvényekből, és a Közoktatási törvényben megfogalmazottakból következnek.
 • A tudás alapú versenyképes gazdaság képzett, a társadalmi változásokhoz és a munkaerőpiac új kihívásaihoz alkalmazkodni képes munkaerőt igényel. A képzettségnek meghatározó szerepe van az esélyek kiegyenlítésében, a társadalmi felemelkedésben. A felnőttkori tanulás célja, hogy a felnőttek eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába, sikeresek legyenek életük során, életvitel minőségük javuljon. 
 • Az iskola kiemelt fontosságot tulajdonít az érettségizett felnőttek, és a felnőtt korú szakmunkások munka melletti képzésének; a szakképesítés, illetve az érettségi megszerzése támogatásának. Az alapító okiratban is megfogalmazott szakterületekhez tartozó szakképesítések - mint képzési kínálat - széles választékával biztosítjuk a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben való részvételt. A felnőttképzésben vállalt szerepünk fontosságát szem előtt tartva gondoskodunk az egyes képzések minősítésérő, és az iskola akkreditációjáról. Iskolánkban a munkaerőpiaci igényekhez igazodóan határozzuk meg a szakmai képzési kínálatot. A szakirányok azonosak a nappali tagozat számára meghirdetett szakokkal. Részletesen szabályozzuk az egyes szakképesítések esetén a beszámíthatóságot, messzemenően figyelembe vesszük a tanulók előképzettségét és korábbi tanulmányait.
 • A tanulók jelentős része a szakma megszerzése után az iskolában marad, és az esti képzésbe bekapcsolódva szerez érettségi bizonyítványt, két tanév alatt. Nem egy diákunk – a moduláris oktatási rendszer lehetőségeivel élve – a második szakképesítést is iskolánkban szerzi meg, tanulmányai részbeni beszámításával. 
 • A felnőttképzésben a nappali rendszerű képzés és a felnőttoktatás során megszerzett OKJ bizonyítványok kiegészítéseként, illetve ráépüléseként a vendéglátás szakmacsoporthoz tartózó egyéb képzéseken vehetnek részt tanulóink. Segítjük a munkaerőpiacra való belépésüket a választék bővítésével, a korábban megszerzett tudásuk elmélyítésével. Ezt támogatják a nyelvi és az informatikai képzéseink is.

 Képzési kínálatunk felnőttoktatásban és -képzésben:

 1. érettségire felkészítő képzés - érettségi bizonyítvány
 2. cukrász - OKJ bizonyítvány
 3. pincér - OKJ bizonyítvány
 4. szakács - OKJ bizonyítvány
 5. vendéglátó-üzeletvezető - OKJ bizonyítvány
 6. Idegenvezető – OKJ bizonyítvány
 7. Informatikai képzések (alapszintű irodai alkalmazások) - tanúsítvány

Nevelési feladatok:

A felnőttoktatás egyik legfontosabb feladata a felzárkóztatás, a beilleszkedés, a munkaerőpiacról kikerülők készségeinek, képességeinek fejlesztése, az elhelyezkedési lehetőségek javítása.

 • A jó képzés motiválhatja a korábban kevésbé érdeklődő felnőtt tanulót a továbbtanulásra, az önművelésre. A jó képzés feltárja a szűk szakmai ismeretek tágabb kitekintésű tudományos gazdasági, társadalmi összefüggéseit, és ezt összeköti a tanulók tapasztalataival. A jó képzés szellemiségével, emberi környezetével személyiséget is formál. Fontos nevelési feladat a különböző tanulási technikák elsajátíttatása a felnőttképzésben résztvevő tanulókkal a sikeres tanévzárás, a minőségi képzés érdekében. Cél a lemorzsolódás minimálisra (10% alatti) csökkentése!
 • Önfejlesztés, önnevelés, az öntevékeny ismeretszerzés kialakítása a tanulókban, különös tekintettel arra, hogy a felnőttoktatásban a kevesebb óraszám és a rövidebb idejű képzés miatt fokozottabban kell érvényesülnie az önállóságnak mind a tanulás, mind az ismeretszerzés tekintetében.   
 • A felnőttképzéshez tartozó munkaerőpiaci szolgáltatások keretében pályaorientációs tanácsadás, álláskeresési technikák megismertetése, önismeretei tréningek tartása igény szerint a képzésben résztvevőknek.

Minőségfejlesztés:

 • A minőségi munkavégzés előfeltétele az adminisztrációs/dokumentációs fegyelem betartása. Ezért egységes dokumentációs rendszert dolgozunk ki mind a tanulmányi szerződések, mind az oktató tanárainkkal kötendő szerződések, mind pedig az értékelési/minősítési dokumentáció tekintetében. Kialakítjuk az egységes naplórendszert a felnőttoktatásban, a jelenléti ívek és a haladási naplók rendszerét a felnőtképzésben.
 • Tagozatunk egységes minőségirányítási rendszer, és egy egységes szabályzatát alapján működik, mely megfelel a törvényben foglalt akkreditációs követelményeknek.

Mérés, értékelés:

 • Az iskola felnőtt tagozatán az érettségi felkészítő osztályokban beszámoltató jellegű félévi és év végi osztályozó vizsga rendszerű értékelést alkalmazunk. Magasabb évfolyamba (12. évfolyam) az a tanuló léphet, aki az év végi beszámolókból legalább elégséges osztályzatot kapott. Érettségi vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a 12. év végén minden tantárgyból eredményes, legalább elégséges záróvizsgát tett. Valamely tantárgy elégtelen osztályzata esetén a vizsgabizottság engedélyezi a pótvizsga letételét a következő tanév előtt. Ebben az esetben a tanuló két tételt húz, és ezekből külön-külön kell az elégséges osztályzatot elérnie. A továbbhaladásról az osztályozó vizsgabizottság, a nevelőtestület által ráruházott jogkörénél fogva dönt. Az érettségire felkészítő osztály 11. évfolyamába az a 18. életévüket betöltött tanuló vehető fel, aki vendéglátóipari, vagy bármely más, az OKJ rendszerében megjelent szakmacsoporthoz tartozó befejezett szakiskola bizonyítvánnyal rendelkezik. Így beszámíthatóak a szakiskolai tanulmányai során, a szakmai orientáció körébe tartozó tantárgyai, valamint az alapozó képzésben megjelent egyéb közismereti tárgyak 9. és 10. évfolyamának tanulmányai - eredményei. Az érettségire felkészítő osztályokban ennek megfelelően kizárólag a kötelező érettségi tantárgyakat (magyar, matematika, történelem, nyelv), és egy, a tanuló által választott 5. érettségi tárgyat tanítunk (informatika, vagy földrajz, vagy vendéglátó alapozó).
 • A felnőtt szakképzés (szakács, cukrász, pincér) bemeneti követelmény az általános iskolára épülő 10. évfolyam elvégzése. A képzés továbbhaladási és vizsgára bocsátási szabályai egyebekben megegyeznek a nappali tagozatos szakképzésnél leírtakkal. A tanulók a tanév végén modulzáró vizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítése esetén bocsáthatóak az OKJ szakmai vizsgára. A szakképzés során a beszámítás szoros összhangban van a közoktatási és a szakképzési törvényben foglalt rendelkezésekkel. A beszámítás nem jelent automatikus vizsgamentességet, csak a képzési időben való részvétel lerövidítését. Vizsgatárgy alóli felmentést és az elÅ�zetesen elért eredmények vizsgába való beszámítását a vizsgázó kérelme alapján az igazgató terjeszti a vizsgabizottság elé, amelynek ebben a kérdésben döntési joga van. A döntést a vizsgabizottság a kérdéses szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei alapján hozza. Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt tantárgyból a vizsgázó bizonyíthatóan korábban szakmai vizsgát, köztes vizsgát tett, a vizsgabizottság annak elfogadását a jogszabályhely értelmében nem tagadhatja meg.
 • Felnőttképzésben tartott tanfolyamainkon minden képzési forma moduláris rendszerben történik. Ennek megfelelően az egyes modulok után a tanulónak modulzáró vizsgát kell tennie, amelynek értékelése lehet MEGFELELT – NEM FELELT MEG. A tanuló csak abban az esetben haladhat tovább a következő modulra, ha az előző modult sikeresen, megfelelt szinten teljesítette.

Legfrissebb hírek

Események

GUNDEL napok

2019. március 21-22.

Alapítványi est

2019 február 22. és március 1. 17:00

Szülői értekezletek

2019. február 7. és 14. 17.00

Eseménynaptár

február 2019
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28